REGULAMIN KONKURSU MOYA MATCHA X FRIDGE

REGULAMIN KONKURSU MOYA MATCHA X FRIDGE marzec 2024

 

  • 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Wiosenne rytuały” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez marki Moya Matcha oraz Fridge na profilach marek na medium społecznościowym Instagram o nazwach: @moyamatchapl i @fridge.pl

 

1.2 Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram pod adresami:

https://www.instagram.com/moyamatchapl/ 

https://www.instagram.com/fridge.pl/

 

1.3 Organizatorami Konkursu są: Moya Europe sp. z o.o. oraz Fridge

(dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

1.4 Konkurs startuje 21.03.2024 (czwartek) i potrwa do 25.03.2024 (poniedziałek) do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania konkursu. 

1.5 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram.

1.6 Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

1.7 Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.

1.8 Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

  • 2 Uczestnicy konkursu

2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe i posiada publiczny profil na portalu Instagram.

2.2 Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

  • 3 Zadanie konkursowe i nagrody

3.1 Treść zadania konkursowego określona została w poście konkursowym na łamach portalu Instagram.

Zadanie konkursowe:

Ogłaszamy konkurs z okazji nadejścia wiosny o tytule “Wiosenne rytuały”.

Użytkowników prosimy o zaobserwowanie profili @moyamatchapl i @fridge.pl oraz o opisanie w komentarzu pod postem konkursowym swoich codziennych rytuałów dla ciała i ducha tylko za pomocą emoji.

W konkursie wyłonimy dwóch zwycięzców. Jeden z nich otrzyma zestaw ceremonialny do matchy z Matchą Tradycyjną, a drugi bon o wartości 250 zł do wykorzystania w sklepie Fridge.

Informację o konkursie umieszczamy na feedzie oraz na Stories obu marek.

3.2 Organizator wybierze dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi i nagrodzi autorów nagrodami sponsorowanymi przez marki Moya Matcha oraz Fridge.

3.3 Organizator ogłosi Zwycięzcę w wiadomości prywatnej i na portalu Instagram do dnia 26.03.2024.

3.4 Odbiór lub wysyłka nagrody nastąpi w ustalonym wspólnie przez Organizatora i Zwycięzców terminie. Adres wysyłki musi znajdować się na terenie Polski.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy.

3.6 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

3.6 Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. 

3.7 Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisów Instagram oraz Facebook 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

  • 4 Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest MOYA EUROPE Sp. z o.o. ul. Karłowicza 9A 02-501 Warszawa, PL, NIP: PL7010520584

4.2 Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j. z późn. zm.),a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

4.4 Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu konkursu dane osobowe zostaną usunięte z jakichkolwiek baz po stronie Moya Europę Sp. z o.o.

 

  • 5 Tryb składania reklamacji

5.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

5.2 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

5.3 Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kamila@moyaeurope.com.

 

  • 6 Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie.

6.2 Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny.

6.3 Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

6.4 Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

6.5 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium